W tym miejscu znajdują się wszystkie dokumenty związane z próbami uzyskania dostępu do obiektu sportowego Gwardii w Warszawie oraz stanowiska poszczególnych instytucji zaangażowanych w sprawę. Umieszczane tutaj są jedynie fakty uzyskane na podstawie oficjalnej korespondencji oraz spotkań. Zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ta nieruchomość powinna pozostać przeznaczona na działalność sportowo-rekreacyjną. Prawdopodobnie jest to jedyny przypadek toru żużlowego na świecie, którym zarządzają inne organizacje niż instytucje miejskie lub podmioty sportowe.

ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY JEST NA BIEŻĄCO


31.08.2021 Próba włączenia sprawy do prac sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych
Poseł Tadeusz Tomaszewski postanowił skierować sprawę stadionu Gwardii do sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Niestety, członkowie tej komisji uznali, że tematyka sprawy jest bardziej odpowiednia dla innej jednostki, niezwiązanej bezpośrednio ze sportem. Poseł Wiesław Szczepański, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych zdecydował się rozważyć taką możliwość, po wcześniejszym spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

26.02.2021 Odpowiedź na zapytanie poselskie
Odpowiedź na zapytanie grupy Posłów wystosował Mariusz Kamiński, Minister Koordynator Służb Specjalnych. W swojej odpowiedzi Minister nie udzielił żadnych informacji na temat przyszłości obiektu. Pełna treść odpowiedź znajduje się tutaj: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BYPK7T

4.01.2021 Zapytanie poselskie w sprawie stadionu Gwardii
Z inicjatywy Posła Tadeusza Tomaszewskiego zostało wystosowane zapytanie w sprawie stadionu Gwardii skierowane do Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem było poznanie planów dotyczących przedmiotowej nieruchomości w obliczu jej całkowitego zaniedbania przez trwałego zarządcę. Petycję wystosowała grupa 5 Posłów. Pełna treść dostępna jest tutaj:
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX6HW6

23.11.2020 Spotkanie z Posłanką Kingą Gajewską
W Toruniu doszło do spotkania Wojciecha Jankowskiego z Posłanką Kingą Gajewską, która zadeklarowała pomoc w przedmiotowej sprawie w kwestii negocjacji z zarządcą nieruchomości na temat przyszłych planów jej zagospodarowania. Po analizie dokumentacji być może zasadne okaże się skierowanie interpelacji poselskiej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15.05.2020 Wywieszenie szyldu „Teren prywatny”
Na ogrodzeniu obiektu pojawiają się napisy „Teren prywatny”. Jest to jedyna zmiana na terenie stadionu od momentu przyjęcia nieruchomości w trwały zarząd przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

7.02.2020 ABW podtrzymuje brak chęci dialogu
W lakonicznej odpowiedzi na argumenty związane z wykorzystaniem działki zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i prośbą o nawiązanie dialogu w kwestii współpracy w celu wykorzystania nieruchomości, ABW informuje jedynie, że stanowisko agencji z ostatniej korespondencji nie ulega zmianie. (załącznik nr 27)

4.02.2020 Ryszard Czarnecki deklaruje organizację spotkania z kierownictwem MSWiA
Ryszard Czarnecki, po wstępnych rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zadeklarował gotowość ponownych mediacji oraz zwrócił uwagę na całkowitą ignorancję służ państwowych w przedmiotowej sprawie. Spotkanie ma odbyć się w marcu 2020 r.

20.12.2019 ABW potrzebuje działki dla zachowania porządku konstytucyjnego
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformował, że przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a jej przeznaczenie związane jest z realizacją obowiązków Agencji w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jego porządku konstytucyjnego oraz zadań statutowych agencji. W odniesieniu do intencji wyrażonej w petycji (z początku 2018 roku, podpisanej przez blisko 1,5 tys. osób na temat zachowania statusu działki zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w sprawie której ABW wcześniej nie chciało wyrazić swojego stanowiska), w ocenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie jest możliwe pogodzenie właściwej realizacji zadań przez ABW z istnieniem w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu obiektów sportowych, na terenie których miałyby się odbywać zawody sportowe przy udziale znacznej liczby kibiców. (załącznik nr 26)

18.10.2019 MIiR odcina się od sprawy
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdziło swoje stanowisko, w którym potwierdziło przekazanie przedmiotowej nieruchomości w trwały zarząd Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. MIiR nie poinformował o planach przyszłego zarządcy, które były przedstawione we wniosku o uzyskanie dostępu do nieruchomości po Komendzie Głównej Policji. MIiR jednocześnie poinformowało, że obecnie kwestia wykorzystania nieruchomości w przyszłości leży w gestii nowego zarządcy, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. (załącznik nr 25)

16.09.2019 KGP utrzymuje, że nie konserwuje nawierzchni toru
Komenda Główna Policji podtrzymuje stanowisko, że od momentu zamknięcia obiektu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nawierzchnia toru żużlowego nie podlega jakiejkolwiek konserwacji, a prowadzone jest jedynie sezonowe koszenie trawy. (załącznik nr 24)

19.08.2019 Spotkanie z Posłem Pawłem Pudłowskim
Poseł Paweł Pudłowski spotkał się z Wojciechem Jankowskim w celu analizy problemu własnościowego nieruchomości, na której zlokalizowany jest tor żużlowy. Poseł Pudłowski zadeklarował spotkanie z Ministrem Mariuszem Kamińskim w celu ustalenia szczegółów możliwości wykorzystania obiektu.

3.07.2019 KGP twierdzi, że na torze nie są wykonywane żadne prace konserwacyjne
Komenda Główna Policji odpowiedziała na zapytanie na temat prac konserwacyjnych na torze żużlowym. Zapytanie powstało po analizie zdjęć wykonanych przez fotobloggerów, na których wyraźnie widać, że nawierzchnia zmieniła swój kolor oraz została zbronowana. KGP w lakonicznej odpowiedzi twierdzi, że jedyna konserwacja polega na koszeniu trawy na płycie boiska. Nie wyjaśniono, w jaki sposób konserwowana jest nawierzchnia toru. (załącznik nr 23)

30.04.2019 MIiR podkreśla, że wniosek KGP dalej nie został rozpatrzony
W następstwie spotkania z Andżeliką Możdżanowką MIiR podkreśliło, że wniosek KGP na temat przekazania trwałego zarządu do ABW w dalszym ciągu nie został rozpatrzony. Lakoniczne stanowisko MIiR ze stycznia 2019 zostało podtrzymane. Brak informacji kiedy i czy w ogóle wniosek może zostać rozpatrzony. (załącznik nr 22)

16.04.2019 ABW potwierdza, że nie posiada trwałego zarządu nad nieruchomością
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dalszym ciągu podkreśla, że nie jest jednostką decyzyjną w kwestii nieruchomości. (załącznik nr 21)

12.04.2019 Odmowa KGP wejścia na obiekt
Ze względu na liczne, nielegalne relacje zdjęciowe pokazujące skalę zaniedbań na obiekcie, Warszawskie Towarzystwo Speedwaya wystąpiło do KGP z prośbą o umożliwienie jednorazowego wejścia na obiekt w celu sporządzenia dokumentacji zdjęciowej i filmowej. KGP odmówiła, tłumacząc się niebezpieczeństwem osób przebywających na terenie obiektu. (załącznik nr 20)

19.01.2019 Spotkanie z Andżeliką Możdżanowką, Sekretarz Stanu w MIiR
W odpowiedzi na lakoniczną wypowiedź MIiR w kwestii petycji doszło do spotkania Wojciecha Jankowskiego z Minister Andżeliką Możdżanowską, która obiecała sprawdzenie statusu sprawy i podjęcie próby wyjaśnienia przyszłości nieruchomości.

18.01.2019 Stanowisko MIiR
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dopiero po pół roku odpowiada na petycję informując, że w dalszym ciągu nie został rozpatrzony wniosek KGP o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd do ABW. (załącznik nr 19)

31.12.2018 ABW nie wyraża zgody na działalność sportową
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego deklaruje w dalszym ciągu zainteresowaniem nieruchomością, ale wciąż nie jest jednostką decyzyjną w tym zakresie. Jednocześnie pierwszy raz formalnie ABW wyraża swoje stanowisko, że nieruchomość ma być wykorzystana do realizacji celów statutowych agencji. Dodatkowo ABW podkreśla, że nie wyobraża sobie działalności sportowej na sąsiedniej działce. (załącznik nr 18)

20.11.2018 Odmowa pomocy ze strony Ministerstwa Sportu
Mimo swoich deklaracji Minister Stawiarski uznaje, że Ministerstwo Sportu nie ma uprawnień, aby włączyć się do walki do o zachowanie statusu sportowo-rekreacyjnego przedmiotowej nieruchomości. Minister tłumaczy, że nie ma wpływu na decyzje jednostki zarządzającej nieruchomością. (załącznik nr 17)

13.08.2018 Spotkanie z Ministrem Sportu, Jarosławem Stawiarskim
Z inicjatywy Wojciecha Jankowskiego dochodzi do spotkania z Ministrem Sportu, Jarosławem Stawiarskim w przedmiotowej sprawie. Ministrowi przekazana jest również petycja. Minister obiecuje pomoc w tej sprawie i kontakt z jednostkami decyzyjnymi.

23.07.2018 Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na petycję
Minister Koordynator Służb Specjalnych za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości uznał, że właściwym adresatem petycji nie jest on, ale Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z prośbą petycja została przekazana do MIiR. (załącznik nr 16)

20.06.2018 Przekazanie petycji do KGP, ABW, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych
Ze względu na stanowisko MSWiA przekazano petycję do jednostek zainteresowanych przyszłością nieruchomości.

7.06.2018 MSWiA wskazuje MIiR jako jednostkę decyzyjną
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na petycję uznało, że jako jednostka nadzorująca prace KGP w ostatnim czasie wyraziło zgodę na złożenie wniosku przez Komendanta Głównego KGP do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednocześnie MSWiA uznało, że nie jest już jednostką decyzyjną w sprawie tej nieruchomości (załącznik nr 15)

30.05.2018 ABW wyraża oficjalnie zainteresowanie nieruchomością
W odpowiedzi na stanowisko KGP, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznaje, że nieruchomość obejmująca tor żużlowy i boisko piłkarskie znajduje się w jej kwestii zainteresowania, ale w dalszym ciągu nie jest podmiotem decyzyjnym w jej sprawie. (załącznik nr 14)

20.03.2018 Stanowisko Komendy Głównej Policji
W odpowiedzi na stanowisko ABW, Komenda Główna Policji zauważyła, że jeszcze w listopadzie 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o zmianę trwałego zarządu nad przedmiotową nieruchomością. Przedstawiciele Policji nie widzą w tej sytuacji możliwości powrotu do negocjacji z 2016 roku. (załącznik nr 13)

15.03.2018 Zakończenie zbierania podpisów pod petycją do MSWiA
Na początku lutego rozpoczęto zbieranie podpisów pod internetową petycją do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu zachowania funkcji sportowo-rekreacyjnego przedmiotowego terenu. Petycję podpisało blisko 1200 osób. Wśród sygnatariuszy można znaleźć sportowców, artystów oraz polityków.
Treść petycji: https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_odtworzenie_funkcji_sportowo-rekreacyjnej_stadionu_ulowego_gwardii_w_warszawie_przy_ulicy

21.02.2018 Oświadczenie prasowe MSWiA
W odpowiedzi na doniesienia medialne w zakresie budowy „polskiego Pentagonu”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, że nie uczestniczy w procesie przekazywania działki. (załącznik nr 11)

29.12.2017 Stanowisko ABW w sprawie stadionu Gwardii
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała, że w obecnym stanie prawnym nie jest uprawniona do dysponowania przedmiotową nieruchomością, a jako jednostkę decyzyjną wskazano Komendę Główną Policji. (załącznik nr 10)

26.10.2017 Spotkanie Parlamentarnego Zespołu Promocji Żużla
W trakcie spotkania Wojciech Jankowski przedstawia posłom oraz zaproszonym gościom aktualizację informacji w przedmiotowej sprawie. Wskazuje jakikolwiek brak kontaktu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako główną przeszkodę w postępie dalszych prac. Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego potwierdza, że kluczowa dla dalszego rozwoju sprawy jest zgoda gospodarza obiektu na jego rewitalizację, podając jako modelowy przykład reaktywację sportu żużlowego w Poznaniu. Słowa te potwierdza również Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego. Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy, Marcin Kraszewski informuje, że Urząd m. st. Warszawy jest żywo zainteresowany rewitalizacją tych terenów, ale nie dysponuje żadnym tytułem do nieruchomości, co obecnie wyklucza jakąkolwiek możliwość inwestycji. Podkreśla, że w maju Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił oficjalnie współpracy w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Promocji Żużla, Tomasz Latos podkreśla, że zarząd zespołu wystąpi z zapytaniem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania ostatecznego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Do połowy kwietnia 2018, mimo deklaracji, pismo nie zostało wysłane.
Link do zapisu video posiedzenia: https://videosejm.pl/zespoly-parlamentarne/parlamentarny-zespol-ds-promocji-zuzla/post/pz-ds-promocji-zuzla-z-dnia-26-pazdziernika-2017-roku

11.10.2017 Odpowiedź MSWiA na interpelację poselską posła Zbigniewa Gryglasa
Poseł na Sejm RP, Zbigniew Gryglas zwrócił się z interpelacją poselską (nr 15604 – w sprawie budowy siedziby agencji Frontex) do MSWiA, zadając pytania o przyszłość stadionu Gwardii w obliczu budowy budynku agencji Frontex (link: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5C3DF680). W dniu 11.10.2017 r. Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA, odpowiedział, że część działki, na której znajduje się stadion, nie została przekazana do Agencji Frontex, ale zainteresowanie nią wykazał szef ABW. Jak dodatkowo poinformowano, obecnie Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystąpił z prośbą o wszczęcie procedury przekazania jej w trwały zarząd ABW (link: http://sejm.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6A06FCFD&view=1).

08.08.2017 Tomasz Latos informuje o planach budowy polskiego Pentagonu
Na łamach Tygodnika Żużlowego (nr 32 z dnia 8.08.2017) Tomasz Latos informuje, że MSWiA planuje budowę dużego ośrodka z zakresu obronności kraju, tzw. polskiego Pentagonu. Jako źródło informacji wymieniane jest kierownictwo MSWiA. (załącznik nr 9a) (załącznik nr 9b)

12.06.2017 Ryszard Czarnecki przekazuje memorandum informacyjne Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi
Ryszard Czarnecki przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariuszowi Błaszczakowi memorandum informacyjne prezentujące korzyści z utrzymania funkcji sportowo-rekreacyjnej z prośbą o podjęcie decyzji w przedmiotowej kwestii. (załącznik nr 8 )
Do połowy kwietnia 2018 nie uzyskano żadnego stanowiska.

12.05.2017 List Ryszarda Czarneckiego do szefa ABW
Ryszard Czarnecki kieruje zapytanie do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako prawdopodobnego przyszłego zarządcy nieruchomości z prośbą o zachowanie statusu sportowo-rekreacyjnego przedmiotowej działki oraz wyrażenie zgody na rewitalizację toru żużlowego poprzez udostępnienie go w dowolnej formie zarządowi Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya. Do połowy kwietnia 2018 Ryszard Czarnecki nie otrzymuje żadnej odpowiedzi.

10.05.2017 Odpowiedź MSWiA do Ryszarda Czarneckiego
Ryszard Czarnecki otrzymuje odpowiedź od MSWiA, w której Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński informuje, że zachowanie funkcji sportowo-rekreacyjnej będzie możliwe w momencie, kiedy nie będzie to naruszało w żaden sposób celów Międzynarodowej Agencji Frontex oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której szef otrzymał przyrzeczenie otrzymania pozostałej części nieruchomości w trwały zarząd. (załącznik nr 7)

20.04.2017 Stanowisko Dyrektora Zarządzającego Międzynarodowej Agencji Frontex w sprawie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Racławickiej
Fabrice Leggeri, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowej Agencji Frontex przekazał w liście do Wojciecha Jankowskiego informację, że przekazana przez MSWiA nieruchomość nie posiada w swoich granicach w żaden sposób toru żużlowego. Agencja, dbając o rozwój lokalnej kultury, nie widzi nic złego w rozwoju sportu na sąsiednich terenach. (załącznik nr 5)
Takie samo stanowisko zostało przedstawione tydzień później pisemnie Ryszardowi Czarneckiemu (załącznik nr 6)

9.03.2017 Podpisanie umowy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji – Międzynarodowa Agencja Frontex
Minister Mariusz Błaszczak na mocy porozumienia przekazuje część nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej 132 dla Międzynarodowej Agencji Frontex. Umowa musi być jeszcze ratyfikowana przez Rząd RP. Zgodnie ze stanowiskiem MSWiA wszelkie prace kartograficzne uzyskują status tajnych.

3.03.2017 Spotkanie z Łukaszem Kudlickim – Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
W spotkaniu z Łukaszem Kudlickim udział wziął Wojciech Jankowski. W czasie spotkania przedstawiciel MSWiA potwierdził, że prawdopodobnie w najbliższym czasie wygaśnie trwały zarząd KGP nad omawianym terenem. Nie przekazano informacji, kto zostanie nowym zarządcą terenu, natomiast potwierdzono, że Międzynarodowo Agencja Frontex otrzyma część nieruchomości. Wojciech Jankowski przekazał informację, że teren objęty jest projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jako działki sportowo-rekreacyjne i wykorzystanie tego terenu niezgodnie z jego przeznaczeniem, wywoła duży opór społeczny, a także całkowicie wymaże z mapy Warszawy miejsce, w którym karierę sportową rozpoczynali wybitni polscy sportowcy. Łukasz Kudlicki oznajmił, że do połowy roku będzie znana przyszłość tego obiektu. Do połowy kwietnia 2018 r. MSWiA nie podjęło wiążących decyzji w tej sprawie.

10.01.2017 Spotkanie z Ryszardem Czarneckim
W spotkaniu z Ryszardem Czarneckim biorą udział Wojciech Jankowski oraz Piotr Olkowicz. W czasie spotkania Wojciech Jankowski przedstawia problemy oraz obawy dotyczące zachowania funkcji sportowo-rekreacyjnej przedmiotowego terenu. Ryszard Czarnecki deklaruje pomoc w zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami MSWiA. Zgodnie z planami MSWiA trwały zarząd KGP nad przedmiotową działką ma zostać uchylony. Po tym spotkaniu Ryszard Czarnecki spotyka się w przedmiotowej sprawie z Sekretarzem Stanu w MSWiA, Jarosławem Zielińskim. Po spotkaniu w dniu 23.03.2017 Ryszard Czarnecki otrzymuje pismo od MSWiA, z którego wynika, że nieruchomość zostanie przekazana do Międzynarodowej Agencji Frontex, a nad pozostałą częścią nieruchomości trwały zarząd będzie sprawował szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. (załącznik nr 4a) (załącznik nr 4b)

16.12.2016 Spotkanie w Sejmie w czasie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Promocji Żużla
Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Żużla poświęcone tematyce odbudowy toru żużlowego Gwardii. Zarząd zespołu parlamentarnego (Tomasz Latos, Jan Dziedziczak, Szymon Jan Giżyński) deklaruje przygotowanie listu intencyjnego wspierającego ideę oraz organizację większego spotkania („okrągłego stołu”) w tej sprawie w styczniu 2017 r., w którym wezmą udział zarówno posłowie, jak i przedstawiciele MSWiA, Policji, Urzędu Miasta i Dzielnicy oraz Polskiego Związku Motorowego. Do połowy kwietnia 2018 r. nie powstało pismo; zapowiadane spotkanie odbyło się dopiero pod koniec października 2017 r.

14.09.2016 Spotkanie zainteresowanych organizacji w Urzędzie m. st. Warszawy
W spotkaniu z inicjatywy Wojciecha Jankowskiego w Urzędzie m. st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki biorą udział Dyrektor Biura Sportu, Pan Janusz Samel, pani Katarzyna Zalewska, z-ca naczelnika Policji Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wojciech Jankowski. W czasie spotkania padają deklaracje dotyczące chęci współpracy w sprawie odtworzenia funkcji sportowo-rekreacyjnej obiektu. Przedstawiciele KGP deklarują przygotowanie listu intencyjnego o współpracy oraz przedstawienie koncepcji odtworzenia obiektu, a także przeprowadzenie wizji lokalnej. Po spotkaniu zainteresowanie współpracą deklaruje również Urząd Dzielnicy Mokotów, na terenie której nie ma obecnie żadnego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Po upływie dwóch miesięcy Policja nie wywiązuje się ze złożonych obietnic, tłumacząc się brakiem pewności co do trwałego zarządu nad tym terenem w przyszłości.

15.07.2016 Spotkanie z nową Komendant Główną Policji
Po zmianach w zarządzie Komendy Głównej Policji, z inicjatywy Wojciecha Jankowskiego odbywa się spotkanie w przedmiotowej sprawie z nową Komendant KGP. W spotkaniu z Komendant Główną Policji, Panią Heleną Michalak udział bierze Wojciech Jankowski. Na spotkaniu jest również obecna pani dr Małgorzata Borowik, Dyrektor Biura Logistyki Policji. W czasie spotkania komendant Helena Michalak informuje, że plany budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego dla służb wewnętrznych przy ulicy Racławickiej w Warszawie w miejscu toru żużlowego i boiska piłkarskiego, wartego według projektu nawet 400 mln zł są nierealne i przychyla się do propozycji Wojciecha Jankowskiego odtworzenia funkcji sportowo-rekreacyjnej toru Gwardii metodą małych kroków we współpracy z innymi instytucjami publicznymi oraz klubami sportowymi, pod warunkiem możliwości korzystania z obiektu przez służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10.08.2015 Policja odmawia możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy na rewitalizację obiektu
Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o zgodę na zgłoszenie projektu rewitalizacji toru żużlowego Gwardii przy ulicy Racławickiej do budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy. Z tego źródła można było pozyskać ponad 1 mln zł na renowację obiektu i odtworzenie funkcji sportowo-rekreacyjnej. Do zgłoszenia projektu niezbędna była zgoda na przeprowadzenie inwestycji zarządcy nieruchomości. Komendant Główny Policji informuje, że ze względu na nieuregulowany status prawny obiektu, KGP nie wyraża zgody na możliwość pozyskania dofinansowania z budżetu partycypacyjnego. (załącznik nr 3)

8.05.2014 Komenda Główna Policji odmawia zarządowi Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya po raz drugi dzierżawy nieruchomości oraz odmawia możliwości komercyjnej odsprzedaży elementów zachowanych infrastruktury toru
Komenda Główna Policji informuje, że stadion wyłączony jest z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do czasu rozstrzygnięcia spraw prawnych i technicznych związanych z ww. decyzją, Komenda Główna Policji twierdzi, że nie może podejmować żadnych zobowiązań, które mogłyby podważyć tytuł prawny do władania nieruchomością. (załącznik nr 2)

21.01.2014 Komenda Główna Policji odmawia zarządowi Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya dzierżawy części nieruchomości z torem żużlowym
Komenda Główna Policji informuje, że nie ma możliwości wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości, ponieważ w celach statutowych Policji nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. (załącznik nr 1)

25.10.2013 Komendant Główny Policji informuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy o planach inwestycyjnych budowy ośrodka szkoleniowo-treningowego na przedmiotowej nieruchomości
Komendant Główny Policji w odpowiedzi na zapytanie Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące planów związanych z tym terenem poinformował, że przeznaczony jest on na realizację zadań i celów ustawowych Komendy Głównej Policji. Dodał, że Policja zamierza jednak zagospodarować część nieruchomości na utworzenie nowoczesnego, samofinansującego się ośrodka szkoleniowo-treningowego, który pozwoli na wszechstronny rozwój funkcjonariuszy i pracowników policji oraz innych służb podległych Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ośrodek ten miałby także w części być udostępniany mieszkańcom Warszawy. Realizacja tych planów oznaczałby całkowite zlikwidowanie toru żużlowego oraz boiska piłkarskiego.

13.01.2012 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) zamyka wszystkie obiekty zlokalizowane przy Racławickiej 132
PINB podjął decyzję o wyłączeniu z użytkowania wszystkich obiektów zlokalizowanych przy Racławickiej 132 ze względu na fatalny stan techniczny. Bramy prowadzące na stadion zostały zamknięte na kłódkę.

5.06.2010 Ostatni trening żużlowy na stadionie Gwardii
Dzięki uprzejmości telewizji Orange Sport, która wraz z klubem piłkarskim podjęła się organizacji pikniku sportowego, odbył się ostatni trening żużlowy na obiekcie. Nawierzchnię przetestowali Mirosław Daniszewski oraz Tomasz Zbyszyński. Trening obserwowało niespełna 300 osób, a odbywał się on pod okiem trenera reprezentacji Polski, Marka Cieślaka. Krótką relację z treningu zaprezentowano w Wiadomościach Sportowych TVP 1.

26.02.2009 Ustalenie funkcji sportowo-rekreacyjnej dla nieruchomości w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego (MPZP)
W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru wprowadzono zapis o jego przeznaczeniu pod usługi sportowe i rekreacyjne (uchwała nr L/1522/2009 Rady m.st. Warszawy z 26 lutego 2009 r.). W ten sposób jasno określono przeznaczenie tego terenu i wykluczono inny rodzaj zabudowy nieruchomości.

20.05.2008 Wizytacja obiektu przez Dariusz Cieślaka, reprezentanta GKSŻ
Obiekt Gwardii, na prośbę Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya, był wizytowany przez reprezentanta Głównej Komisji Sportu Żużlowego, Dariusza Cieślaka. Oceniono faktyczny stan nawierzchni oraz potwierdzono możliwość uzyskania licencji toru, po uzupełnieniu niezbędnych braków siatki oraz naprawie parku maszyn. Ustalono, że nawierzchnia wymaga kosmetyki, ale nie ma potrzeby jej większego uzupełniania lub zmiany profilu toru.

12.11.2007 Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd Komendantowi Głównemu Policji
Decyzją nr 43/07 z dnia 12.11.2007 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzekł o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości w nieodpłatny trwały zarząd na czas nieoznaczony Komendzie Głównej Policji.

Podziel się na:

 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • MySpace
 • PDF
 • Pinger
 • Twitter
 • Wykop
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • Śledzik
 • RSS

Komentarze (1)

Jedna odpowiedź do wpisu “Gwardia”

 1. Dwa lata rządów ABW na stadionie Gwardii… | WTS Warszawa napisał(a):

  [...] Gwardia [...]

Zostaw odpowiedź

(Tutaj wpisz kod z powyższego obrazka)