Data: czwartek, 25 Styczeń 2018 autor: Redakcja

WTS

Tor żużlowy Gwardii zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Racławickiej jest zamknięty na kłódkę. Decyzja na temat przyszłości obiektu zależy od Skarbu Państwa, który jest reprezentowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniżej prezentowana jest obszerna historia działań z ostatnich lat wraz z odpowiednimi załącznikami (2014-2017). Działania miały doprowadzić do odtworzenia funkcji sportowo-rekreacyjnej tego obiektu. W związku z brakiem reakcji ze strony zarządzających terenem, w najbliższym czasie wystosowana zostanie petycja, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą będzie mógł podpisać każdy kibic sportu żużlowego, w celu podjęcia ostatniej próby zapobiegnięcia całkowitej likwidacji tego obiektu sportowego.


WPROWADZENIE (FAKTY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI PRZY RACŁAWICKIEJ 132)

12.11.2007 Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd Komendantowi Głównemu Policji
Decyzją nr 43/07 z dnia 12.11.2007 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzekł o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości w nieodpłatny trwały zarząd na czas nieoznaczony Komendzie Głównej Policji.

26.02.2009 Ustalenie funkcji sportowo-rekreacyjnej dla nieruchomości w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego (MPZP)
W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru wprowadzono zapis o jego przeznaczeniu pod usługi sportowe i rekreacyjne (uchwała nr L/1522/2009 Rady m.st. Warszawy z 26 lutego 2009 r.). W ten sposób jasno określono przeznaczenie tego terenu i wykluczono inny rodzaj zabudowy nieruchomości.

13.01.2012 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) zamyka wszystkie obiekty zlokalizowane przy Racławickiej 132
PINB podjął decyzję o wyłączeniu z użytkowania wszystkich obiektów zlokalizowanych przy Racławickiej 132 ze względu na fatalny stan techniczny. Bramy prowadzące na stadion zostały zamknięte na kłódkę.

TOR ŻUŻLOWY NA GWARDII WARSZAWA – DZIAŁALNOŚĆ WTS NICE WARSZAWA

5.06.2010 Piknik żużlowy na Gwardii
Z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya oraz posła na Sejm, śp. Artura Górskiego na torze Gwardii przy ulicy Racławickiej organizowany jest piknik żużlowy, w trakcie którego sprawdzane jest zachowanie nawierzchni po długiej przerwie. Trening odbywa się pod okiem trenera reprezentacji Polski, Marka Cieślaka. Zawodnicy testujący nawierzchnię wyrażają pozytywne opinie o jej stanie. Trening, otwarty dla kibiców, ogląda na żywo prawie 1 tys. widzów, a relację telewizyjną przeprowadzają TVP (Główne Wydanie Wiadomości Sportowych) oraz Orange Sport.

25.10.2013 Komendant Główny Policji informuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy o planach inwestycyjnych budowy ośrodka szkoleniowo-treningowego na przedmiotowej nieruchomości
Komendant Główny Policji w odpowiedzi na zapytanie Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące planów związanych z tym terenem poinformował, że przeznaczony jest on na realizację zadań i celów ustawowych Komendy Głównej Policji. Dodał, że Policja zamierza jednak zagospodarować część nieruchomości na utworzenie nowoczesnego, samofinansującego się ośrodka szkoleniowo-treningowego, który pozwoli na wszechstronny rozwój funkcjonariuszy i pracowników policji oraz innych służb podległych Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ośrodek ten miałby także w części być udostępniany mieszkańcom Warszawy. Realizacja tych planów oznaczałby całkowite zlikwidowanie toru żużlowego oraz boiska piłkarskiego.

21.01.2014 Komenda Główna Policji odmawia zarządowi Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya dzierżawy części nieruchomości z torem żużlowym
Komenda Główna Policji informuje, że nie ma możliwości wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości, ponieważ w celach statutowych Policji nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Link do pisma: załącznik nr 1.

8.05.2014 Komenda Główna Policji odmawia zarządowi Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya po raz drugi dzierżawy nieruchomości oraz odmawia możliwości komercyjnej odsprzedaży elementów zachowanych infrastruktury toru
Komenda Główna Policji informuje, że stadion wyłączony jest z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do czasu rozstrzygnięcia spraw prawnych i technicznych związanych z ww. decyzją, Komenda Główna Policji twierdzi, że nie może podejmować żadnych zobowiązań, które mogłyby podważyć tytuł prawny do władania nieruchomością.
Link do pisma: załącznik nr 2.

27.10.2014 Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy potwierdza zainteresowanie przedmiotową nieruchomością
Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że w związku z postępującą degradacją przedmiotowych terenów zwrócił się do zarządcy nieruchomości z powtórną prośbą o informację na temat realizacji planów inwestycyjnych. W odpowiedzi zarządca terenu poinformował Miasto, że na terenie przy ulicy Racławickiej 132 planowane jest utworzenie nowoczesnego ośrodka szkoleniowo-treningowego na potrzeby służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, który w części będzie mógł zaspokajać potrzeby mieszkańców Warszawy w zakresie sportu i rekreacji. Miasto potwierdziło zainteresowanie terenem, ale także brak możliwości formalnego wpływu na decyzje zarządcy i właściciela terenu.
Link do pisma: załącznik nr 3.

10.08.2015 Policja odmawia możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy na rewitalizację obiektu
Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o zgodę na zgłoszenie projektu rewitalizacji toru żużlowego Gwardii przy ulicy Racławickiej do budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy. Z tego źródła można było pozyskać ponad 1 mln zł na renowację obiektu i odtworzenie funkcji sportowo-rekreacyjnej. Do zgłoszenia projektu niezbędna była zgoda na przeprowadzenie inwestycji zarządcy nieruchomości. Komendant Główny Policji informuje, że ze względu na nieuregulowany status prawny obiektu, KGP nie wyraża zgody na możliwość pozyskania dofinansowania z budżetu partycypacyjnego.
Link do pisma: załącznik nr 4.

15.07.2016 Spotkanie z nową Komendant Główną Policji
Po zmianach w zarządzie Komendy Głównej Policji, z inicjatywy Wojciecha Jankowskiego odbywa się spotkanie w przedmiotowej sprawie z nową Komendant KGP. W spotkaniu z Komendant Główną Policji, Panią Heleną Michalak udział bierze Wojciech Jankowski. Na spotkaniu jest również obecna pani dr Małgorzata Borowik, Dyrektor Biura Logistyki Policji. W czasie spotkania komendant Helena Michalak informuje, że plany budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego dla służb wewnętrznych przy ulicy Racławickiej w Warszawie w miejscu toru żużlowego i boiska piłkarskiego, wartego według projektu nawet 400 mln zł są nierealne i przychyla się do propozycji Wojciecha Jankowskiego odtworzenia funkcji sportowo-rekreacyjnej toru Gwardii metodą małych kroków we współpracy z innymi instytucjami publicznymi oraz klubami sportowymi, pod warunkiem możliwości korzystania z obiektu przez służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

14.09.2016 Spotkanie zainteresowanych organizacji w Urzędzie m. st. Warszawy
W spotkaniu z inicjatywy Wojciecha Jankowskiego w Urzędzie m. st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki biorą udział Dyrektor Biura Sportu, Pan Janusz Samel, pani Katarzyna Zalewska, z-ca naczelnika Policji Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wojciech Jankowski. W czasie spotkania padają deklaracje dotyczące chęci współpracy w sprawie odtworzenia funkcji sportowo-rekreacyjnej obiektu. Przedstawiciele KGP deklarują przygotowanie listu intencyjnego o współpracy oraz przedstawienie koncepcji odtworzenia obiektu, a także przeprowadzenie wizji lokalnej. Po spotkaniu zainteresowanie współpracą deklaruje również Urząd Dzielnicy Mokotów, na terenie której nie ma obecnie żadnego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Po upływie dwóch miesięcy Policja nie wywiązuje się ze złożonych obietnic, tłumacząc się brakiem pewności co do trwałego zarządu nad tym terenem w przyszłości.

16.12.2016 Spotkanie w Sejmie w czasie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Promocji Żużla
Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Żużla poświęcone tematyce odbudowy toru żużlowego Gwardii. Zarząd zespołu parlamentarnego (Tomasz Latos, Jan Dziedziczak, Szymon Jan Giżyński) deklaruje przygotowanie listu intencyjnego wspierającego ideę oraz organizację większego spotkania („okrągłego stołu”) w tej sprawie w styczniu 2017 r., w którym wezmą udział zarówno posłowie, jak i przedstawiciele MSWiA, Policji, Urzędu Miasta i Dzielnicy oraz Polskiego Związku Motorowego. Do połowy stycznia 2018 r. nie powstało pismo; zapowiadane spotkanie odbyło się dopiero pod koniec października 2017 r.

10.01.2017 Spotkanie z Ryszardem Czarneckim
W spotkaniu z Ryszardem Czarneckim biorą udział Wojciech Jankowski oraz Piotr Olkowicz. W czasie spotkania Wojciech Jankowski przedstawia problemy oraz obawy dotyczące zachowania funkcji sportowo-rekreacyjnej przedmiotowego terenu. Ryszard Czarnecki deklaruje pomoc w zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami MSWiA. Zgodnie z planami MSWiA trwały zarząd KGP nad przedmiotową działką ma zostać uchylony. Po tym spotkaniu Ryszard Czarnecki spotyka się w przedmiotowej sprawie z Sekretarzem Stanu w MSWiA, Jarosławem Zielińskim. Po spotkaniu w dniu 23.03.2017 Ryszard Czarnecki otrzymuje pismo od MSWiA, z którego wynika, że nieruchomość zostanie przekazana do Międzynarodowej Agencji Frontex, a nad pozostałą częścią nieruchomości trwały zarząd będzie sprawował szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Link do pisma: załącznik nr 5a.
Link do pisma: załącznik nr 5b.

3.03.2017 Spotkanie z Łukaszem Kudlickim – Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
W spotkaniu z Łukaszem Kudlickim udział wziął Wojciech Jankowski. W czasie spotkania przedstawiciel MSWiA potwierdził, że prawdopodobnie w najbliższym czasie wygaśnie trwały zarząd KGP nad omawianym terenem. Nie przekazano informacji, kto zostanie nowym zarządcą terenu, natomiast potwierdzono, że Międzynarodowo Agencja Frontex otrzyma część nieruchomości. Wojciech Jankowski przekazał informację, że teren objęty jest projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jako działki sportowo-rekreacyjne i wykorzystanie tego terenu niezgodnie z jego przeznaczeniem, wywoła duży opór społeczny, a także całkowicie wymaże z mapy Warszawy miejsce, w którym karierę sportową rozpoczynali wybitni polscy sportowcy. Łukasz Kudlicki oznajmił, że do połowy roku będzie znana przyszłość tego obiektu. Do połowy stycznia 2018 r. MSWiA nie podjęło wiążących decyzji w tej sprawie.

9.03.2017 Podpisanie umowy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji – Międzynarodowa Agencja Frontex
Minister Mariusz Błaszczak na mocy porozumienia przekazuje część nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej 132 dla Międzynarodowej Agencji Frontex. Umowa musi być jeszcze ratyfikowana przez Rząd RP. Zgodnie ze stanowiskiem MSWiA wszelkie prace kartograficzne uzyskują status tajnych.

20.04.2017 Stanowisko Dyrektora Zarządzającego Międzynarodowej Agencji Frontex w sprawie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Racławickiej
Fabrice Leggeri, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowej Agencji Frontex przekazał w liście do Wojciecha Jankowskiego informację, że przekazana przez MSWiA nieruchomość nie posiada w swoich granicach w żaden sposób toru żużlowego. Agencja, dbając o rozwój lokalnej kultury, nie widzi nic złego w rozwoju sportu na sąsiednich terenach.
Link do pisma: załącznik nr 6.

Takie samo stanowisko zostało przedstawione tydzień później pisemnie Ryszardowi Czarneckiemu.
Link do pisma: załącznik nr 7.

10.05.2017 Odpowiedź MSWiA do Ryszarda Czarneckiego
Ryszard Czarnecki otrzymuje odpowiedź od MSWiA, w której Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński informuje, że zachowanie funkcji sportowo-rekreacyjnej będzie możliwe w momencie, kiedy nie będzie to naruszało w żaden sposób celów Międzynarodowej Agencji Frontex (co zostało potwierdzone przez Agencję wcześniej w dwóch pismach – załączniki 6 i 7) oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której szef otrzymał przyrzeczenie otrzymania pozostałej części nieruchomości w trwały zarząd.
Link do pisma: załącznik nr 8.

12.05.2017 List Ryszarda Czarneckiego do szefa ABW
Ryszard Czarnecki kieruje zapytanie do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako prawdopodobnego przyszłego zarządcy nieruchomości z prośbą o zachowanie statusu sportowo-rekreacyjnego przedmiotowej działki oraz wyrażenie zgody na rewitalizację toru żużlowego poprzez udostępnienie go w dowolnej formie zarządowi Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya. Do połowy stycznia 2018 Ryszard Czarnecki nie otrzymuje żadnej odpowiedzi.

31.05.2017 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmawia oficjalnie współpracy Urzędowi m. st. Warszawy
Prezydent m. st. Warszawy otrzymuje pisemną odpowiedź od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współpracy przy odtworzeniu funkcji sportowo-rekreacyjnej przedmiotowej nieruchomości. Minister Mariusz Błaszczak wprost odmawia jakiejkolwiek możliwości współpracy.

12.06.2017 Ryszard Czarnecki przekazuje memorandum informacyjne Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi
Ryszard Czarnecki przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariuszowi Błaszczakowi memorandum informacyjne prezentujące korzyści z utrzymania funkcji sportowo-rekreacyjnej z prośbą o podjęcie decyzji w przedmiotowej kwestii.
Link do pisma: załącznik nr 9.

Do połowy stycznia 2018 nie uzyskano żadnego stanowiska.

13.06.2017 Druga prośba o pomoc skierowana do posła Jacka Sasina
W dniu 20.04.2017 skierowana została pierwsza prośba o pomoc w przedmiotowej sprawie w kierunku posła Jacka Sasina. Zwrócono w niej uwagę na możliwą dużą negatywną reakcję społeczną w sytuacji, w której jednen z warszawskich obiektów sportowych zostanie zagospodarowany niezgodnie z jego przeznaczeniem i zlikwidowana zostanie jego funkcja sportowo-rekreacyjna. Wobec braku odpowiedzi ponowna prośba została wysłana w dniu 13.06.2017. Do połowy stycznia 2018 r. nie uzyskano żadnej odpowiedzi.

08.08.2017 Tomasz Latos informuje o planach budowy polskiego Pentagonu
Na łamach Tygodnika Żużlowego (nr 32 z dnia 8.08.2017) Tomasz Latos informuje, że MSWiA planuje budowę dużego ośrodka z zakresu obronności kraju, tzw. polskiego Pentagonu. Jako źródło informacji wymieniane jest kierownictwo MSWiA.

11.10.2017 Odpowiedź MSWiA na interpelację poselską posła Zbigniewa Gryglasa
Poseł na Sejm RP, Zbigniew Gryglas zwrócił się z interpelacją poselską (nr 15604 – w sprawie budowy siedziby agencji Frontex) do MSWiA, zadając pytania o przyszłość stadionu Gwardii w obliczu budowy budynku agencji Frontex (link: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5C3DF680). W dniu 11.10.2017 r. Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA, odpowiedział, że część działki, na której znajduje się stadion, nie została przekazana do Agencji Frontex, ale zainteresowanie nią wykazał szef ABW. Jak dodatkowo poinformowano, obecnie Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystąpił z prośbą o wszczęcie procedury przekazania jej w trwały zarząd ABW (link: http://sejm.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6A06FCFD&view=1).

26.10.2017 Spotkanie Parlamentarnego Zespołu Promocji Żużla
W trakcie spotkania Wojciech Jankowski przedstawia posłom oraz zaproszonym gościom aktualizację informacji w przedmiotowej sprawie. Wskazuje jakikolwiek brak kontaktu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako główną przeszkodę w postępie dalszych prac. Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego potwierdza, że kluczowa dla dalszego rozwoju sprawy jest zgoda gospodarza obiektu na jego rewitalizację, podając jako modelowy przykład reaktywację sportu żużlowego w Poznaniu. Słowa te potwierdza również Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego. Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy, Marcin Kraszewski informuje, że Urząd m. st. Warszawy jest żywo zainteresowany rewitalizacją tych terenów, ale nie dysponuje żadnym tytułem do nieruchomości, co obecnie wyklucza jakąkolwiek możliwość inwestycji. Podkreśla, że w maju Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił oficjalnie współpracy w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Promocji Żużla, Tomasz Latos podkreśla, że zarząd zespołu wystąpi z zapytaniem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania ostatecznego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Do połowy stycznia 2018, mimo deklaracji, pismo nie zostało wysłane.
Link do zapisu video posiedzenia: https://videosejm.pl/zespoly-parlamentarne/parlamentarny-zespol-ds-promocji-zuzla/post/pz-ds-promocji-zuzla-z-dnia-26-pazdziernika-2017-roku


PODSUMOWANIE:

1. Przyszłość obiektu zależy obecnie wyłącznie od decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (jeśli przejmie teren w trwały zarząd).
2. Międzynarodowa Agencja Frontex nie wyraża sprzeciwu wobec rewitalizacji sąsiadującego obiektu sportowego.
3. Zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości nie ma możliwości realizacji innego przeznaczenia niż sport i rekreacja.
4. Nie ma żadnej pewności, która instytucja sprawuje obecnie trwały zarząd nad przedmiotową nieruchomością (KGP czy ABW).
5. Od 2011 roku obiekt systematycznie niszczeje (jest zamknięty decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), nic się na nim nie dzieje, a mienie należące do Skarbu Państwa jest systematycznie rozkradane. Nieruchomość znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, w sercu jednej z najstarszych dzielnic.
6. W latach 2011-2014 KGP planował budowę dużego ośrodka sportowego dla służb wewnętrznych, obecnie MSWiA planuje budowę tzw. polskiego Pentagonu. Wszystkie te plany są realizowane tylko w sferze medialnej.
7. Urząd Miasta wyraża wolę współpracy w kwestii odtworzenia funkcji sportowo-rekreacyjnej tego terenu, ale uzyskuje odmowę współpracy ze strony MSWiA.
8. W opinii Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya obiekt Gwardii przy ulicy Racławickiej 132 jest najtańszą i obecnie jedyną formą odbudowy stałego toru żużlowego w Warszawie.

Podobne artykuły:

Podziel się na:

 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Flaker
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • MySpace
 • PDF
 • Pinger
 • Twitter
 • Wykop
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yahoo! Buzz
 • Śledzik
 • RSS

Tagi: ,
Kategoria: WTS | Komentarze (2)

Odpowiedzi: 2 do wpisu “Pentagon zamiast toru żużlowego?”

 1. Petycja w sprawie stadionu żużlowego Gwardii w Warszawie | WTS Warszawa napisał(a):

  [...] na celu zachowanie obiektu jest dostępna, wraz z odpowiednimi dokumentami, pod tym linkiem: http://www.wtswarszawa.pl/pentagon-zamiast-toru-zuzlowego/. Według członków stowarzyszenia petycja jest ostatnim sposobem na zwrócenie uwagi w tej [...]

 2. Minister zabuduje Gwardię? Są pierwsze głosy sprzeciwu | WTS Warszawa napisał(a):

  [...] Aby podpisać petycję, wystarczy wejść na jej internetową stronę: https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_odtworzenie_funkcji_sportowo-rekreacyjnej_stadionu_ulowego_gwardii_w_warszawie_przy_ulicy, podać swoje imię i nazwisko oraz miasto, a także ulubioną dyscyplinę sportu i adres e-mail. Na podany adres otrzymamy wiadomość z linkiem potwierdzającym podpis. Swój podpis można również złożyć za pośrednictwem facebooka. Istnieje możliwość ukrycia swojego podpisu przed innymi sygnatariuszami w Internecie. Zbieranie podpisów potrwa do końca lutego. Pełny raport na temat działań w ostatnich lat można znaleźć na stronie: http://www.wtswarszawa.pl/pentagon-zamiast-toru-zuzlowego/#more-4630. [...]

Zostaw odpowiedź

(Tutaj wpisz kod z powyższego obrazka)